3.1. VRSTE I PRIMENA RAČUNARSKIH SISTEMA

VRSTE RAČUNARSKIH SISTEMA

Računari opšte namene – mogu da učitavaju različite programe i rešavaju različite probleme

Računari specijalizovane namene – imaju ugrađene samo one programe za koje su namenjeni

RAČUNARI PREMA BROJU KORISNIKA

Sa stanovišta broja korisnika koji istovremeno mogu da koriste isti računar postoje:
Višekorisnički – centralni računar opslužuje sve korisnike
Jednokorisnički – svaki korisnik ima svoj računar (PC)

RAČUNARI PREMA BROJU NAREDBI

Sa stanovišta broja naredbi koje izvršavaju u trenutku vremena računare delimo na:
serijske – u trenutku vremena izvršavaju jednu naredbu nad samo jednim podatkom u memoriji (PC)
paralelne – u trenutku vremena izvršavaju istu naredbu nad većim brojem podataka u memoriji (superračunari)

PRIMENA RAČUNARA

Računari se danas primenjuju za:

  • obrada teksta – pisanje, uređivanje, obikovanje i štampanje teksta (MS Wodr, Lateh, Word Perfect)
  • tabelarna izračunavanja – koriste tabele za prikazivanje podataka i izračunavanja na osnovu unetih vrednosti (MS Excel, Lotus, QUattro Pro)
  • baze podataka – koriste se za čuvanje i obradu velikog broja podataka
  • obrada slike – koriste se za unošenje i obradu slika u računaru
  • obrada zvuka
  • animacije
  • obrada video zapisa
  • komunikacije
  • multimedijalna primena
  • TV reklame, spotovi, igre, zabava i razonoda

Sledeća lekcija