3.2. KOMPONENTE HARDVERA

Hardver kao tehnički deo računarskog sistema se deli na

 • Ulazni uređaji – služe za pristup računaru i posredstvom njih se zadaju komande, traže informacije, unose podaci ili programi u računar – tastatura, miš, skener, digitalni aparat, čitač bar-koda, digitajzer ..
 • Uređaji za obradu (centralna jedinica) – unutrašnja memorija + aritmetičko logička jeninica + kontrolna jedinica
 • Izlazni uređaji – služe za saopštavanje unetih odnosno obrađenih podataka – video displeji (monitor, ekran), štampač, ploter, zvučnik.
 • Uređaji spoljne memorije – služe za trajno pamćenje i čuvanje podataka i programa -hard-disk, disketa (floppy), CD, DVD, traka

SAVREMENA KONFIGURACIJA RAČUNARA

 1. Centralna jedinica (kućište)

 2. Monitor

 3. Tastatura i miš

Centralna jedinica (kućište)

Kućište je kutija u koju su smešteni razni uređaji računarskog sistema i najčešće se naziva centralna jedinica.

Tipovi kućišta:

 • desktop – položeno kućište
 • tauer (tower) – uspravno kućište
 • notebook – prenosni računari

U kućištu su smešteni:
– modul za napajanje
– matična ploča (mikroprocesor, memorije, kontroleri)
– razne vrste spoljnih memorija (hard-disk, disketna jedinica, optički disk)
– priključci za povezivanje sa drugim uređajima (štampačem, monitorom, mišem, tastaturom…), računarima (računarska mreža) i sistemima (telefonska mreža)

MATIČNA PLOČA

Matična ploča je  najvažnija komponenta računara i na njoj se nalaze osnovni elementi računara: centralni procesor (mikroprocesor), operativna memorija (RAM, ROM…), magistrala, kontroleri, portovi…

PROCESOR

Centralni procesor je elektronski uređaj u kome se izvršavaju programske naredbe i vrši obrada podataka odnosno računske aritmetičke i logičke operacije nad podacima.

Najčešće ne predstavlja sastavni deo ploče već se na njoj nalaze konektori za njegovo priključenje.

Važna karakteristika računara je brzina procesora a izražava se milionima instrukcija koje procesor može da obradi u jednoj sekundi. Zbog velike brzine na procesor se montira ventilator.

MEMORIJE
RAM memorija
 • glavna, operativna memorija-memorija sa proizvoljnim pristupom predstavlja najveći deo memorije u kojoj su smešteni podaci koji se obrađuju i programi koji se izvršavaju ;
 • za vreme rada računara u njoj se nalaze program i podaci sa kojima računar radi a po isključenju računara gubi sadržaj;
 • nije sastavni deo ploče već se priključuje na nju preko konektora
 • jedan b (byte)je najmanja količina podataka koji se mogu preneti iz memorije u centralni procesor odnosno kojoj se može pristupiti
Bitne karakteristike:
* kapacitet memorije – izražava se u bajtima (1B=8b)-KB, MB, GB
* vreme pristupa memoriji – vreme koje protekne između dva zahteva memoriji za podatkom i dobijanje podataka iz memorije; izražava se u ns (nanosekunde)
ROM memorija (BIOS)
 • predstavlja statički deo memorije koji se nalazi na matičnoj ploči u kojoj je smešten program koji omogućava proveru ispravnosti hardvera i učitavanje operativnog sistema u memoriju računara može samo da se čita
 • jednom upisan njen sadržaj se ne gubi pri gašenju računara
 • koristi se za skladištenje stalnih programa
Keš memorija
 • vrlo brza memorija koja se nalazi u samom procesoru ili uz njega
 • ima višestruko brže vreme pristupa od obične memorije
Baferi
 • delovi RAM memorije koje neki programi aktiviraju za svoje potrebe
MAGISTRALE

Računar mora da ima električna kola pomoću kojih razmenjuje informacije među komponentama.
Taj komunikacioni put naziva se magistrala i postoje tri ključne magistrale:

 • magistrala podataka
 • adresna magistrala
 • kontrolna magistrala
 • Za priključenje dodatnih uređaja (kartica) postoje standardizovana priključna mesta, slotovi.
KONTROLERI

Kontroleri su standardna mesta koja se koriste za priključenje bilo kog uređaja na računar.
Kontroleri su posebni elementi koji se standardno ugrađuju u računar ili se uređaj priključuje na priključak.
Neophodno je da budu ispunjena dva uslova:

 • korektno priključenje u pogledu elektrotehnike
 • postojanje posebnog programa (drajvera) za povezivanje
PORTOVI

Portovi su druga standardna mesta za priključenje standardizovanih spoljnih uređaja (miš, tastatura, štampač…).

Postoje :

 • serijski portovi (bitovi jednog bajta izlaze kroz port jedan po jedan)
 • paralelni portovi ( svi bitovi jednog bajta izlaze istovremeno paralelnim putem)
 • USB port ( univerzalni serijski port * namenjen za povezivanje perifernih uređaja; brzina prenosa veća i do 150 puta, kabl do 5 m, može uz pomoć USB razvodne kutije da poveže i do 127 uređaja)
KARTICE
 • Grafička kartica – podatke uskladištene u računaru u digitalnom obliku pretvara u odgovarajuće analogne signale odnosno sliku na ekranu; jednom pikselu se pridružuje jedan bit kod monohromatskih monitora a kod monitora u boji zavisno od broja boja koje želimo prikazati na ekranu (1 piksel-8 bita-256 boja);
 • Zvučna kartica – zvuk uskladišten u digitalnom obliku u računaru pretvara u analogni tako da se može reprodukovati u zvučnicima
 • Mrežna kartica – omogućava međusobno povezivanje više računara.
 • Modem kartica – omogućava povezivanje računara (bez obzira na udaljenost) korišćenjem telefonske linije; može biti interni i eksterni; ulazno-izlazni uređaj.

Sledeća lekcija