3. STRUKTURA RAČUNARSKOG SISTEMA

Računarski sistem je računar odnosno skup svih sredstava koje koristimo u procesu rešavanja jednog ili više zadataka.

OPŠTI MODEL RAČUNARSKOG SISTEMA

Računarski sistem sastoji se iz sledećih komponenti:

 • tehničkog dela (hardwere)

 • programskog dela (software)

 • podataka (data)

 • procedure

 • ljudi

HARDVER

Hardver je tehnički deo računarskog sistema, koji se sastoji od skupa različitih uređaja:

 1. Ulazni uređaji – služe za pristup računaru i posredstvom njih se zadaju komande, traže informacije, unose podaci ili programi u računar – tastatura, miš, skener, digitalni aparat, čitač bar-koda, digitajzer ..
 2. Uređaji za obradu (centralna jedinica) – unutrašnja memorija + aritmetičko logička jeninica + kontrolna jedinica
 3. Izlazni uređaji – služe za saopštavanje unetih odnosno obrađenih podataka – video displeji (monitor, ekran), štampač, ploter, zvučnik.
 4. Uređaji spoljne memorije – služe za trajno pamćenje i čuvanje podataka i programa -hard-disk, disketa (floppy), CD, DVD, traka

SOFTVER

Da bi tehnički deo računarskog sistema (hardver) mogao da ostvari funkciju obrade neophodano je niz naredbi.
Naredbe se grupišu tako da omogućavaju rešavanje određenog problema.

Softver predstavlja skup svih programa koji upravljaju radom računara i koriste se pri rešavanju problema.

Softver delimo na:

 • operativne sisteme – obezbeđuju lako i efikasno korišćenje računara (Windows, Unix, DOS)

 • sistemski softver – omogućuju korišćenje tehničkog dela računara i olakšavaju pojedine poslove

 • aplikativni (korisnički) softver – rešavaju različite probleme (Word, Excel, Paint)

PODATAK – PODACI

Podaci su činjenice, oznake, zapažanja nastala tokom nekog procesa.

Podaci su osnovni objekat obrade u računarskom sistemu.

Obrada podataka podrazumeva:

 • prikupljanje i unos podataka

 • organizacija i čuvanje podataka (skladištenje)

 • obradu podataka putem računara (podatak postaje informacija)

 • izdavanja rezultata obrade (pregled, štampanje, crtanje…)

PROCEDURE

Procedure predstavljaju skup podataka i pravila koja se moraju poštovati i primenjivati u cilju:

 • pravilne upotrebe računarskog sistema,

 • pravilne obrade podatka,

 • rešavanja nekog zadatka pomoću računara.

LJUDI

 • obavljaju aktivnost stvaranja i prikupljanja podataka

 • razvijaju nove i menjaju postojeće programe

 • kreiraju procedure

 • koriste računare.

Sledeća lekcija